Hệ thống phân phối

STT Cửa hàng Thời gian hoạt động Điện thoại